BELEŠKA SA OSNIVAČKE SEDNICE SKUPŠTINE FONDA ZA RAZVOJ NAUČNOG OBRAZOVANJA "PETNICA"

Sednica Skupštine je održana u Beogradu u sali Skupštine Grada Beograda, u sredu 10. septembra 2003. godine u 13.00 časova.

Sednici su prisustvovali (abecedno):
Vojislav Andrić, Ivan Aničin, Aleksandar Bogojević, Ljiljana Dragović, Radovan Draškić, Nevena Đerić, Vlado Đukanović, Branko Jakovljević, Srđan Janev, Željko Jež, Olivera Josimović, Milojko Lazić, Vigor Majić, Dragan Manojlović, Nataša Marković, Dragan Mašulović, Zorica Mulić, Ljubica Perić, Dragan Popović, Zoran Popović, Jovan Radunović, Miloljub Smiljanić, Žarko Stepanović, Refik Šećibović, Aleksandar Šenborn, Slavko Taboroši, Srđan Verbić (27).

Svoje odsustvo su najavili i opravdali:
Aleksandar Belić, Radisav Golubović, Milan Janković, Dušan Jovanović, Vojislav Jovanović, Gabor Mesaroš, Dušan Mihajlović, Časlav Mijušković, Milan Todorović i Miroslav Vrvić.

Sednicu Skupštine je otvorio Milojko Lazić, predsednik Upravnog odbora IS Petnica. On je konstatovao da je većina od 30 osnivača prisutna i da je tima Skupština kvalifikovana da donosi punovažne odluke. Zatim je predložio sledeći Dnevni red:

1. Konsituisanje Skupštine Fonda
2. Usvajanje Pravila Fonda
3. Izbor Upravnog odbora Fonda
4. Izbor Nadzornog odbora Fonda
5. Utvrđivanje kategorija i iznosa članarine u Fondu

Prisutni su aklamacijom usvojili ovaj dnevni red.

Predsedavajući Milojko Lazić je zatim predložio da se izabere predsednik Skupštine i za to predložio Zoricu Mulić, što su prisutni prihvatili jednoglasno.

Predsedavanje Skupštinom je preuzela Zorica Mulić.

Nakon izražavanja zahvalnosti na izboru, Zorica Mulić je prešla na dnevni red i dala reč Vigoru Majiću, direktoru IS Petnica koji je prisutne upoznao sa istorijatom osnivanja Fonda, razlozima za njegovo formiranje i zadacima osnivačke skupštine.

U svojoj diskusiji, Milojko Lazić je ukazao na činjenicu da su privatni fondovi i fondacije odigrale ključnu ulogu u istoriji nastanka, rada i razvoja velikih i značajnih kulturnih, naučnih i obrazovnih institucija u Srbiji i obrazložio neke od razloga i funkcija novoformiranog Fonda.

Željko Jež je ukazao da Fond ne sme da bude zamena redovnih izvora finansiranja Istraživačke Stanice Petnica, već izvor dodatnih kvalitetnih sredstava za razvoj ove institucije i podizanje kvaliteta njenog rada.

Zatim je predsedavajuća pozvala prisutne da se izjasne o dobijenim materijalima.

Konstatovano je da je Skupština jednoglasno usvojila Pravila Fonda kao polazni konstitutivni akt kojim se uređuju osnove rada i organizacija Fonda.

Pod sledećom tačkom (3) dnevnog reda, predsedavajuća je obavestila prisutne o dobijenom pisanom predlogu grupe osnivača za sastav Upravnog odbora Fonda i pozvala prisutne da dopune predloge ili daju nove. Nakon konstatovanja da nema drugih predloga, prisutni su jednoglasno usvojili predloženi sastav Upravnog odbora. Za predsednika UO je izabran Dr Miloljub Smiljanić, naučni savetnik u IHTM Beograd, a za članove mr Nevena Đerić, asistent RGF u Beogradu, Željko Jež, arheolog, osnivač Odeljenja za arheologiju ISP, ing. Milan Todorović, direktor preduzeća "Mikrokom", Beograd i ing. Srđan Janev, zamenik direktora IS Petnica.

Pod sledećom tačkom dnevnog reda (4) predložen je i usvoje sledeći sastav Nadzornog odbora: ing. Časlav Mijušković, predsednik, Vida Radovanović i Branko Jakovljević.

Zatim je Vigor Majić obavestio prisutne o nameri da se do sledeće sednice Skupštine Fonda pripremi formiranje Saveta Fonda u koji bi ušli pojedinci stručni i kompetentni za pitanja finansija, pravne regulative i medijske promocije Fonda.

Novoizabrani predsednik Upravnog odbora, Dr Miloljub Smiljanić se zahvalio u ime izabranih na poverenju za obavljanje odgovorne funkcije.

U okviru tačke 5. dnevnog reda usvojen je predlog strukture članarine Fonda uz zaključak da svaka kategorija ima jasnu odrednicu da se radi o članu Fonda, kao i sugestiju da se razradi mehanizam kolektivnog učlanjivanja i učlanjivanja obrazovnih i naučnih institucija.

Sednica Skupštine je zaključena u 14.00 časova.

Belešku sačinila

Nataša Marković


Belešku overavaju:

1. Vigor Majić (u ime stručne službe ISP)

2. Miloljub Smiljanić (u svojstvu predsednika UO)

 

Povratak na listu dokumenata